Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve skupině NEO FINANCES jsme vůči Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděli, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Již z dřívějška od Vás máme souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tento souhlas nám umožňuje nabízet Vám vhodná řešení z široké nabídky našich produktů. Kvůli změnám v evropské legislativě dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Nařízení GDPR) Vás žádáme o udělení následujícího souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů:

Tímto udělujete souhlas členům skupiny NEO FINANCES, kterou tvoří NEO FINANCES Academy s.r.o., NEO FINANCES Education s.r.o., NEO FINANCES s.r.o., NEO FINANCES Investments s.r.o. a NEO FINANCES Progress s.r.o. (všichni společně dále jen „Správce“), aby v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a Nařízení GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo, u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo, dále informace o využívání produktů a služeb, informace z objednávek produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi (spolu dále jen „Údaje“). Jde o Údaje, které získáváme přímo od Vás, z průzkumů a uživatelských testování nebo od třetích stran.

Uvedené Údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

  • zasílání informací o vzdělávacích akcích a obchodních sdělení Správce na elektronickou adresu a jiné Vámi uvedené kontaktní údaje

Souhlas zůstává v platnosti po dobu, kdy budete využívat služby Správce, a následujících 5 let poté, nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že nebudete využívat služby Správce, bude Váš souhlas platit 5 let od jeho udělení.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv bezplatně odvolat, buď dopisem zaslaným Správci nebo e-mailem doručeným na adresu info@neofi.cz, obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvoláváte.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů a zpracovávat je pouze v souladu s účely, k jimž byly shromážděny. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňuje Správce takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru.